15 Gru Praktyki zawodowe w Portugalii – nabór

W związku z projektem pt. „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” zapraszamy uczniów KLAS III do składania aplikacji do udziału w mobilności.
III GRUPA: TECHNIK HOTELARSTWA I TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI (16 UCZESTNIKÓW) – czerwiec 2020 r. w ramach praktyki zawodowej.
Prosimy o składanie aplikacji uczestników do projektu wg. następującej kolejności:
1. zgoda rodziców na udział w projekcie
2. ostatnia ocena zachowania: wzorowe – 3p; bardzo dobre – 2p; dobre – 1p
3. udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych: za każdy – 1p; za osiągnięcia – 5p
4. chęć zdobycia nowych doświadczeń na podstawie pisemnego uzasadnienia ucznia : 1p – 3p
5. frekwencja na zajęciach lekcyjnych: 100% – 94% -3p; 93% – 87% -2p; 86% – 80% -1p
6. ocena roczna lub semestralna z j.angielskiego: cel- 5p; bdb- 4p; db- 3p; dst- 2p; dop- 1p
7. średnia ocen roczna lub semestralna z przedmiotów zawodowych: 6,0 – 5,1 -5p; 5,0 – 4,5 -4p; 4,4 – 3,9 -3p; 3,8 – 3,3 -2p; 3,2 – 2,7 -1p
Powyższe warunki obowiązują za 1 semestr roku szkolnego 2019/2020 i muszą być potwierdzone przez wychowawcę klasy podpisem.
Akceptacji kandydatów dokonają nauczyciele wychowawcy i nauczyciele uczący.
Kandydaci będą podlegali do 2 tygodni przed wyjazdem monitorowaniu przez wychowawcę klasy w zakresie bieżącej frekwencji i zaangażowania w naukę. W razie wątpliwości zespół uczący może podjąć decyzję o wykreśleniu uczestnika z listy uczestników mobilności.
Procedura odwoławcza: kandydat ma prawo do złożenia odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej w ciągu 2 dni roboczych po dniu ogłoszenia wyników na tablicy ogłoszeń. Zgłaszający odwołanie w ciągu 2 dni zostanie indywidualnie poinformowany przez członka komisji o wyniku.
Po zsumowaniu punktów zostanie wywieszona wstępna lista uczestników, którzy się zakwalifikowali do wyjazdu oraz 3 osoby rezerwowe. Ostateczna lista uczestników zostanie przedstawiona po upływie terminu rozpatrzenia odwołań kandydatów, przy ich braku lista wstępna będzie lista ostateczną.
Termin zgłoszeń do 10 stycznia 2020 roku.
Zgłoszenia należy składać do Pani Moniki Pindel lub Pani Wiesławy Szymańskiej
ZAPRASZAMY

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Wspieramy działania Leszczyńskiego Banku Żywności