DRZWI OTWARTE

9 marca 2019
godz. 9.00

Zespół Szkól Ekonomicznych

im. Jana Amosa Komeńskiego

ul. Poniatowskiego 2

64-100 Leszno

tel. 0-65/529-24-07

sekretariat@zse.leszno.pl

TECHNIKUM NR 1

(4-letni cykl kształcenia) – zawody:

  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik logistyk
  • technik hotelarstwa
  • technik obsługi turystycznej
  • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Szkoła umożliwia uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (po ukończeniu 4 klasy technikum) oraz uzyskanie dyplomu kwalifikacji zawodowych po ukończeniu 4 klasy i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia (3-letni cykl kształcenia) – zawody:

  • kucharz
  • magazynier – logistyk

 

Szkoła umożliwia uzyskania dyplomu tytułu zawodowego po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

SZKOŁA POLICEALNA – zawód:

  • technik rachunkowości

Zapraszamy na stronę naboru: https://nabor.pcss.pl/leszno/