Ważne daty

Technikum nr1 oraz Szkoła Branżowa I stopnia

od 14 maja 2018 r.
do 30 maja 2018 r.
Przyjmowanie wniosków do szkół ponadgimnazjalnych w szkołach pierwszego wyboru.

_____________________________________________________

od 22 czerwca 2018 r.
do 25 czerwca 2018 r.
Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych przez szkoły dokumentów i zaświadczeń uwzględnianych w punktacji.

_____________________________________________________

11 lipca 2018 r.
(godz. 10.00)
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

_____________________________________________________

od 12 lipca 2018 r.
do 19 lipca 2018 r.
(godz. 12.00)
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

_____________________________________________________

20 lipca 2018 r.
(godz. 13.00)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

_____________________________________________________

nie później niż do 31 sierpnia 2018 r.(godz. 13.00) Ogłoszenie listy przyjętych do oddziałów w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

_____________________________________________________

 

Zapraszamy na stronę naboru: https://nabor.pcss.pl/leszno/

Ważne daty (Szkoła Policealna):