RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest
Pani Natalia Ratajewska
Kontakt: ochronadanychosobowych24@gmail.com
Telefon: 783479791

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego,ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • Zgodnym z wymaganiami prawa oświatowego, w zakresie działalności:

 – Dydaktycznej;

 – Wychowawczej;

 – Opiekuńczej.

  1. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zawierać:
  • Dane osobowe uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie przepisów prawa oświatowego, aktów wykonawczych do tych przepisów, innych aktów prawnych oraz w niektórych przypadkach na podstawie zgody.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobytu ucznia w szkole i przechowywane do czasu wymaganego kategorią archiwalną dokumentacji ustaloną w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a także żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem prawa.
  3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.
  4. Informujemy, że jako Administrator danych osobowych jesteśmy w pełni przygotowani do ochrony powierzonych nam danych. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.
  5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Ratajewska, e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com, tel. 783 479 791.